Co je to kolaudace?

Kontrola. Tak by se dala velmi ve zkratce popsat kolaudace. Jde o veřejnou kontrolu dokončené stavby nebo přestavby. Podstatou je provedení přezkoumání hotové stavby s původním projektem a všemi normami nebo pravidly. Ze zákona je kolaudace stavby povinná pro většinu staveb. Nemusí jít jen o domy, ale také třeba o garáž, přístavbu nebo průmyslovou halu. Obsah a rozsah kolaudace se v průběhu let mění. Víte jakou má kolaudace historii a jak vypadá v dnešní době?

Petr Šoustal

Typy staveb, které podléhají kolaudaci

  • Stavba s povinností stavebního povolení (rodinný dům) – kolaudace je nutná, pokud stavba splňuje určité vlastnosti.
  • Stavba bez nutnosti stavebního povolení (kůlna, rozvod tepla, aj.) – kolaudace je tu však nutná jen pokud stavba splňuje určité vlastnosti.
  • Kolaudaci vždy podléhají stavby podle zvláštních předpisů (školy, nemocnice a podobně).
  • Stavba s povinností ohlášení (chatka) – kolaudace je nutná, pokud stavba splňuje určité vlastnosti.

 

Jaké vlastnosti tedy musí stavba splňovat pro povinnou kolaudaci? Kolaudace je nutná, pokud jde o stavbu veřejné infrastruktury. Dále o kulturní památky, stavby, u kterých stavební úřad nařídil zkušební provoz a také o stavby, která má vlastnosti, jež budoucí uživatel nemůže ovlivnit. Může jít o průmyslové stavby nebo bytové komplexy.

 

Co je to kolaudační souhlas?

Vydává ho stavební úřad do 15 dní od provedení prohlídky. Pokud jsou zajištěné jakékoliv nedostatky, dostanete čas na jejich odstranění v rámci kolaudačního řízení.

 

Co je to kolaudační řízení?

Řízení, které vede stavební úřad. U kontroly je vždy přítomný také stavebník nebo vlastník stavby a pozemku, na kterém stavba stojí. V kolaudačním řízení stavební úřad určí lhůtu, do kdy je potřeba dodat dokumenty ke stavbě a napravit nedostatky zjištěné při kolaudační prohlídce. Poté je určený další termín kontrolní prohlídky. V případě, že budou nedostatky odstraněny, můžete začít stavbu užívat.

 

Co je to kolaudační rozhodnutí?

Ukončení celého kolaudačního procesu. Obsahuje náležitosti jako identifikační údaje stavebníka, druh a účel stavby, místo stavby a také stanovuje podmínky pro užívání stavby.

 

Historie kolaudace nemovitostí

Kontrola budov funguje takřka od nepaměti. Zejména výstavba ve městech byla regulování stavebními řády už od 13. století. Ukázalo se totiž, že pro soužití většího množství lidí je nutné udat alespoň základní pravidla týkající se regulace veřejného prostoru, hygieny a samozřejmě také požární bezpečnosti.

 

V podstatě moderní pojetí stavebního zákona přinesl zákon z roku 1976. Ten definoval základy územního plánování a obsahoval také samotný pojem kolaudace. Tento zákon byl zrušený až k 1. lednu 2007 a nahrazený byl současným stavebním zákonem. Podle původního zákonu z roku 1976 kolaudaci vyžadovaly všechny stavby, pro které bylo předem nutné získat stavební povolení. Šlo tedy v podstatě o všechny stavby určené pro bydlení. V rámci kolaudace se zjišťovalo, zda stavba odpovídá projektové dokumentaci a zda její užívání neohrozí zájmy společnosti z hlediska ochrany života a zdraví osob, životního prostředí, bezpečnosti práce a technických zařízení.

Současný stavební zákon dle znění z 1. 1. 2007

Přijetím nového stavebního zákona se podmínky pro užívání v řadě případů zjednodušili. Došlo k rozlišení staveb, které nutně podléhaly kolaudaci a staveb, u kterých postačilo, že stavebník jejich začátek ohlásí stavebnímu úřadu.

 

V rámci oznámení o zahájení užívání stavby se stavebník mohl vyhnout složitějším administrativním krokům nutným k získání kolaudačního souhlasu, ovšem v praxi vypadal proces směřující k bydlení dost podobně. Úřad měl totiž na základě oznámení stavbníka 30 dnů na to, aby se k plánovanému užívání stavby vyjádřil. Pokud se nevyjádřil, mohla se stavba užívat. Úřady však většinou nařídili fyzickou prohlídku stavby a stavebník musel předložit veškerou dokumentaci. Prakticky se tak jednalo také o jakousi kolaudaci, bez které nešlo stavbu užívat.

 

Novela přinesla změny

S účinností od 1. 1. 2018 však byla přijata novela stavebního zákona. Ta zrušila celé stanovení pojednávající o procesu oznámení záměru užívat nově vybudovanou stavbu. V praxi to znamená, že od roku 2018 všechny běžné stavby, jejichž užívání se dříve muselo stavebnímu úřadu oznamovat, je možné po jejich dokončení užívat bez další komunikace se stavebním úřadem. Je však nutné dodržet všechny své povinnosti dané zákonem. Nová pravidla cílí na drobnější stavby.

 

Jak probíhá kolaudace v současnosti?

Kolaudační proces vyžaduje podání žádosti o kolaudační souhlas. Ten se podává příslušnému stavebnímu úřadu. Úřad má 15 dní na to, aby určil termín, kdy kolaudace proběhne. Rozhodnutí o kolaudaci vám oznámí sám úřad, nemusíte tak nic sledovat.

 

V daný den pak můžete očekávat kontrolní prohlídku. Tedy návštěvu úředníků ze stavebního úřadu. Kolaudační komise zjišťuje hlavně to, jestli byla stavba opravdu realizovaná podle projektové dokumentace a zda byly dodržené podmínky, které určil územní plán a stavební povolení. Pokud se vyskytnou chyby, dostanete čas na jejich nápravu a nový termín kolaudace. Jestliže budou veškeré chyby odstraněné, můžete začít nemovitost užívat.