Každý dům má nějakou životnost. Žádná budova tu nemůže zůstat na věky věků. Dříve nebo později zkrátka dojde k demolici. Často staré zchátralé domy ustupují nové výstavbě. Jindy dochází k demolici ve chvíli, kdy začíná být nemovitost nebezpečná. Na první pohled se může zdát, že demolice je jednoduchý proces. Rozhodnu se a bourám. Není to však vůbec tak jednoduché. Před demolicí je potřeba vyřídit řadu věcí na úřadě a mimo jiné požádat o takzvaný demoliční výměr.

 

Co je to demolice?

Nejprve je vhodné si ujasnit, co je to vlastně pojem demolice. Demolicí se rozumí bourání domů a jiných staveb. V případě demolice jde o komplexní zbourání objektu. Objekt může být zdemolovaný buď postupným rozebíráním stavby nebo mechanicky. V tom případě se k demolici používá bagr nebo jeřáb.

Petr Šoustal

Co to je demoliční výměr?

Demoliční výměr je dokument, který vystavuje příslušný místní stavební nebo obecní úřad. Úřad povoluje odstranění stavby, po jejím faktickém odstranění je však ještě nutné udělat výmaz objektu z katastru nemovitostí. Demoliční výměr je tedy jakási legalizace demolice. K tomu, abyste dostali demoliční výměr musíte na úřadě doložit demoliční projekt a také nahlásit předpokládaný termín demolice.

 

Úřad by se měl vyjádřit k vaší žádosti do jednoho měsíce. Následně na vás bude čekat buď kladné stanovisko a vy budete moci začít s demolicí nebo budete muset doložit ještě chybějící dokumenty. Pak vám nezbyde nic jiného než počkat na schválení.

 

Za demoliční výměr musíte zaplatit. Cena je samozřejmě individuální. Pokud jsou však k domu plány, většinou se tato cena pohybuje kolem 10 až 15 tisíc korun. V ceně je přitom již započítané i osobní jednání v místě demolice, zajištění demoličního výměru a odpojení inženýrských sítí. Jestli vás napadlo, že vzhledem k ceně demolici raději zatajíte, nedělejte to. Dříve nebo později se na to určitě přijde. A vy byste tak riskovali opravdu nepříjemně vysoké pokuty.

 

Co je to demoliční projekt?

Jde o dokument, který obsahuje podrobné informace o nemovitosti, kterou chcete zbourat. V demoličním projektu musí být vyřešená takzvaná místní situace. Jde o hustotu obydlení v okolí domu, přístup k nemovitosti, ale také přípojky energií a další záležitosti okolo domu. Samozřejmostí je, že projekt obsahuje nákresy domu a také postup celé demolice. Musí být dána pravidla, kterými se poté bude demoliční stavebník řídit. Vypsané musí být také odpady, které při demolici odpadu vzniknou.

 

Kdo může vypracovat demoliční projekt?

Tento projekt si můžete vytvořit klidně sami, pokud dodržíte náležitosti, které určuje zákon. Pokud si na vytvoření demoličního projektu netroufáte, může vám ho vypracovat projektant. Samozřejmě to však nebude zadarmo. Rozhodněte se tak dobře, zda chcete do projektu investovat peníze nebo raději věnujete svůj čas jeho vytvoření.

 

Někdy to jde i bez povolení

Samozřejmě existují také stavby, na jejichž demolici demoliční výměr potřebovat nebudete. A jak se v tom vyznat? Existuje jednoduchá poučka. Pokud na výstavbu budovy bylo potřeba stavební povolení, pak pro její bourání budete potřebovat taktéž povolení. V případě, že jde například o malou kůlnu nebo kurník, který byl postavený bez stavebního povolení, můžete tuto stavbu zbourat bez demoličního výměru.

Zákon hovoří o demolici zcela jasně

Demolice se řídí podle stavebního zákona, ve kterém jsou jasně stanovená pravidla pro bourání objektů.

 

Díl 3

Odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení

  • 128

Povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení

 

1) Vlastník stavby je povinen ohlásit stavebnímu úřadu záměr odstranit stavbu, s výjimkou staveb uvedených v § 103, nejde-li o stavbu podle § 103 odst. 1 písm. f) bodů 4 až 8 nebo stavbu, v níž je obsažen azbest. Ohlášení obsahuje základní údaje o stavbě, předpokládaný termín započetí a ukončení prací, způsob odstranění stavby, identifikaci sousedních pozemků nezbytných k provedení bouracích prací, statistické ukazatele u budov obsahujících byty. Jde-li o stavby, které vyžadují stavební povolení nebo ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. a) až e), připojí k ohlášení dokumentaci bouracích prací, závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů ke způsobu odstranění vyžadovaná zvláštními právními předpisy, vyjádření dotčených vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury; doklad prokazující vlastnické právo ke stavbě připojí, nelze-li vlastnické právo ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem. Dokumentace bouracích prací, která obsahuje situaci odstraňované stavby, její stručný popis, organizaci bouracích prací, informaci o dodržení požadavků dotčených orgánů, se předkládá ve dvojím vyhotovení, a není-li obecní úřad v místě stavby stavebním úřadem, vyjma staveb v působnosti vojenských a jiných stavebních úřadů, předkládá se trojmo. Ohlášení záměru odstranit stavbu se podává u stavebního úřadu, který stavbu povolil; zanikl-li, podává se u stavebního úřadu, který by byl příslušný k povolení.